Skip to content

DomainMetadata

DomainMetadata is an Action that...FIXME

Creating Instance

DomainMetadata takes the following to be created:

  • Domain Name
  • Configuration
  • removed flag

DomainMetadata is created when:

  • JsonMetadataDomain is requested to toDomainMetadata