Skip to content

ShuffleWriteMetrics

ShuffleWriteMetrics is a ShuffleWriteMetricsReporter of metrics (accumulators) related to writing shuffle data (in shuffle map tasks):

  • Shuffle Bytes Written
  • Shuffle Write Time
  • Shuffle Records Written

Creating Instance

ShuffleWriteMetrics takes no input arguments to be created.

ShuffleWriteMetrics is created when:

TaskMetrics

ShuffleWriteMetrics is available using TaskMetrics.shuffleWriteMetrics.

Serializable

ShuffleWriteMetrics is a Serializable (Java).